Real Estate

Kancelaria Notarialna 

 Kancelaria Notarialna mieści się w Warszawie na Woli, przy ulicy Górczewskiej 11 w lokalu numer 8 na 2 piętrze. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Wawelberga.

Zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Kancelaria Notarialna, gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. 

Budynek posiada windę oraz lokal kancelarii jest klimatyzowany.

Na potrzeby Klientów w siedzibie kancelarii dostępny jest bezpłatnie bezpieczny bezprzewodowy internet.

Dogodny dojazd do Kancelarii umożliwiają liczne przystanki autobusowe oraz metro Młynów i Płocka. W pobliżu budynku, w którym znajduje się Kancelaria znajdują się płatne miejsca parkingowe.

arrow

Notariusz

Inga Ognik – Grącka

W swojej pracy jako notariusz dokładam wszelkich starań, żeby świadczone przeze mnie usługi gwarantowały najwyższą jakość ich wykonania. Ukończyłam magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej jako asystent notarialny oraz jako notariusz. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako asystent sędziego, asesor prokuratury oraz adwokat. W swojej pracy zapewniam przede wszystkim pełen profesjonalizm, rzetelną obsługę każdego klienta, fachową poradę oraz gwarancję dochowania tajemnicy zawodowej. Bogate doświadczenie zawodowe, zdobyta wiedza (także praktyczna) oraz kwalifikacje pozwalają mi na skuteczne rozwiązywanie problemów.

Obsługujemy:

Klientów indywidualnych oraz firmy i spółki

Z
Akty notarialne

Umowy: sprzedaży, darowizny, pożyczki, oświadczenia o: ustanowieniu hipoteki, poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i inne

Z
Umowy spółki

Zawarcie umowy spółki u notariusza bezpiecznie w formie aktu notarialnego

Z
Testamenty

Testament w formie aktu notarialnego, mocą którego testator na wypadek śmierci powołuje do spadku wskazane zgodnie z jego wolą osoby.

Z
Akty poświadczenia dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne orzeczenie sądowe.

Lokalizacja

Bliska Wola 10 min od centrum

Darmowe porady

konsultacje w sprawie czynności notarialnych są darmowe

Rodzinne miejsce

Kancelaria przyjazna rodzinom z dziećmi

Ile to będzie kosztowało?

Cennik

Za wykonane czynności notarialne pobierane jest wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Wysokość taksy notarialnej jest każdorazowo ustalana z Klientem.

Oprócz taksy notariusz pobiera podatki i opłaty, które przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Konsultacje dotyczące czynności notarialnych, niezbędnych do zgromadzenia dokumentów i opłat są nieodpłatne. Zapraszam do umówienia się na spotkanie, ale dla Państwa komfortu kontakt może być telefoniczny oraz mailowy.

Dokumenty:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych,
 • zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonej w drodze uchwały, o której mowa w art. 25 tej samej ustawy (organ wydający – Urząd Gminy);
 • zaświadczenie z którego wynika że sprzedawana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo).
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonej w drodze uchwały, o której mowa w art. 25 tej samej ustawy (organ wydający – Urząd Gminy); jeżeli nieruchomość położona jest na terenie Warszawy, powyższe zaświadczenie nie jest wymagane, ponieważ wszelkie potrzebne informacje są udostępnione na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
TESTAMENT
 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).
ZAŁOŻENIE SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
 • dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania)
  Jeżeli stroną czynności ma być spółka, to również: nazwa spółki, siedziba firmy, numer KRS, REGON
 • dane wspólników,
 • informacje dotyczące postanowień umowy spółki:

   

  Zmiana umowy spółki

  Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:

 • numerze KRS spółki,

 • ostatnim aktualnym tekście jednolitym umowy spółki,

 • zmianach jakie mają zostać uwzględnione w umowie spółki,

   

  Dodatkowo

 • lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd) w przypadku spółki z o.o.

 • wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

PRZYDATNE INFORMACJE

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Kontakt:

Adres

Górczewska 11 lok. 8,
01-189 Warszawa
Wejście od ulicy Wawelberga
2 piętro

Telefon

883 563 888

E-mail

ognik@notariusze.waw.pl

Godziny urzędowania

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.
poniedziałek – piątek: 09:00 – 17:00
sobota – po wcześniejszym umówieniu,
w dni wolne od pracy oraz w innych godzinach – po wcześniejszym umówieniu